Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei   aici

______________________________________________________ ________________________________________________________

Regulament de ordine interioară al Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei   aici

_____________________________________________________ _________________________________________________________

Codul Muncii Legea 53 din 2003  aici

____________________________________________________ __________________________________________________________

Hotărârea nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse  aici

___________________________________________________ __________________________________________________________

Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului si Sportului ın domeniul activității de tineret  aici

_________________________________________________ ____________________________________________________________

Hotărârea nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultura ale studenților si a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei  aici 

________________________________________________ _____________________________________________________________

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România aici

________________________________________________ _____________________________________________________________

Legea nr.544/2001 aici

_______________________________________________ ______________________________________________________________

LEGISLATIE APLICABILA CCSS TEI

Legislație primara

– Constituția României, republicată

– Legea nr.69/2000 – Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicata, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

  activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr.350/2006 – Legea tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Legea nr.233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/2002

– Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare;- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare,( în mod special cele operate prin OUG nr.127/15.12.2021)

– Legea nr.554/2004  contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autoritaţile publice, institutiile publice si din alte unităti care semnalează incălcări ale legii;

– Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupţie, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr.365/2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003;

– Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si bărbati, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările si completările ulterioare;

– Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in medii de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare

– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Legislaţie secundară

Hotararea Guvernului nr.801/2004 privind organizarea si functionarea CCSS Tei

Hotararea Guvernului nr.22/2002 privind organizarea si functionarea MFTES

Hotararea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare

– Hotararea Guvernului nr.24/2015 pentru aprobareaStrategiei Naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020

Hotararea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare

– Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

– Hotararea Guvernului nr.781/2002 privind protectia informatiilor secret de serviciu

– Hotararea Guvernului nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificarile si completarile ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

– Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr.175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese

– Ordinul presedintelui ANST nr.2345/2010 pentru aprobarea Normelor si tarifelor de folosire a bazelor sportive si a unitatilor de cazare aflate in administrarea institutiilor din subordinea Autoritatii Nationale pentru sport si tineret

– Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr.96/04.01.2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul nr.887/11.01.2022

– Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.